GEBRUIK KORTINGSCODE " ZW-10 " EN GENIET VAN 10 % KORTING ! (niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen)

NOG GROTERE KEUZE AAN GOUDEN EN ZILVEREN JUWELEN IN ONZE ETALAGES !

JUWELIER ZWITSERLAND | Molenstraat 3, 9300 Aalst | MA - ZA : 9:30 - 18:00 | info@juwelier-zwitserland.com
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Maatschappelijke zetel:

JUWELIER ZWITSERLAND NV
Pastoor De Conincklaan 53
2610 WILRIJK

Uitbatingszetel:

JUWELIER ZWITSERLAND NV
Molenstraat 3-5-7-9
9300 AALST
BTW: BE 0424 825 158
053/77 02 61
Info@juwelier-zwitserland.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

ART. 1 ALGEMENE BEPALINGEN en TOEPASSELIJKHEID
De webwinkel van Juwelier Zwitserland in Aalst met maatschappelijke zetel te Pastoor De Conincklaan 53, 2610 Wilrijk, hierna genoemd “Webwinkel Juwelier Zwitserland”, biedt de mogelijkheid om op het internet aankopen te doen uit haar webwinkel aan de bezoeker van de webwinkel, hierna genoemd “klant”. Webwinkel Juwelier Zwitserland maakt integraal deel uit van Juwelier Zwitserland nv.
 Met “klant” wordt bedoeld elke natuurlijke persoon die handelt in naam van de eigen persoon en niet verband houdend met zijn handels-bedrijfs-of beroepsactiviteit.
De algemene voorwaarden hieronder beschreven, zijn van toepassing op elk aanbod van de Webwinkel Juwelier Zwitserland en elke bestelling op afstand geplaatst door de klant. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant zich akkoord verklaart met deze voorwaarden en de toepassing ervan aanvaardt met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Naast de algemene voorwaarden kunnen er specifieke product-of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn dewelke gelden boven en samen met de algemene voorwaarden.
Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Juwelier Zwitserland zijn aanvaard.
Mochten er bepaalde van deze voorwaarden nietig, onwettig of onafdwingbaar verklaard worden, zal deze de geldigheid van de andere voorwaarden niet aantasten. Webwinkel Juwelier Zwitserland zal zich inspannen om desgevallend onmiddellijk en te goeder trouw een geldig beding te stipuleren ter vervanging van het nietige, onwettig en onafdwingbare beding, waarbij zoveel mogelijk het doel van de nietige of vernietigde beding in acht wordt genomen.

ART.2 PRIJS
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief B.T.W..
Leverings -, reservatie- of administratieve kosten, indien van toepassing, worden apart vermeld.
De prijsopgave slaat op de woordelijk omschreven artikelen; bijhorend beeldmateriaal is niet bindend en kan afwijken in kleur en vorm van het woordelijk omschreven artikel.

ART.3 AANBOD
Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden horloges en juwelen, inhoud en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
Ondanks het feit dat de internetcatalogus en de webwinkel met de grootst mogelijke zorg wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat of niet volledig geactualiseerd is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Webwinkel Juwelier Zwitserland niet. Webwinkel Juwelier Zwitserland is wat juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gebonden tot een inspanningsverbintenis. Webwinkel Juwelier Zwitserland is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet-en/of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen of verzoeken heeft over bv. maten, kleuren, beschikbaarheid, leveringstermijn en leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen hetzij per mail, hetzij telefonisch.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt  en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Webwinkel Juwelier Zwitserland.
Webwinkel Juwelier Zwitserland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet (meer) beschikbaar zijn van een product dat desondanks op de webwinkel aangeboden wordt.

ART.4 ONLINE AANKOPEN en BETALEN
Voorafgaand aan een bestelling dient de klant een registratie te maken met zijn naam en adresgegevens.
De door de klant gekozen artikelen kunnen in een virtueel winkelmandje geplaatst worden. Na geregistreerd te zijn kan de klant de inhoud van zijn virtueel winkelmandje bestellen en betalen met een betaalwijze naar keuze.
Indien voor een betaling met kredietkaart wordt gekozen , zijn hierop de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever van toepassing. Webwinkel Juwelier Zwitserland is geen partij in de relatie tussen de klant en de kaartuitgever.
Bij het uitchecken van de elektronische winkelwagen voldoet de klant de koopsom onmiddellijk. Pas dan is de verkoopsovereenkomst een feit en de klant zal een bevestigingsmail ontvangen binnen de 24 uur.
Wanneer de betaling afgerond en geaccepteerd is, krijgt de klant een elektronische bevestiging van haar/zijn bestelling. Hierin is een overzicht van de bestelling, een elektronische factuur en een elektronische kopie van de algemene voorwaarden van het moment van de bestelling te vinden.
Webwinkel Juwelier Zwitserland is gerechtigd een bestelling te weigeren, ingevolge ernstige tekortkomingen van de klant met betrekking tot de betreffende bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarmee de klant betrokken is.
ART.5 LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
De artikelen aangekocht via de webwinkel kunnen wereldwijd worden geleverd.  De kosten verbonden aan de levering binnen de BENELUX zijn voor rekening van Webwinkel Juwelier Zwitserland. Dus, enkel leveringen binnen België, Nederland en Luxemburg zijn portvrij.
Leveringen buiten deze landen zijn onderhevig aan portkosten. Deze  zullen vooraf meegedeeld worden aan de klant.
De levering gebeurt door een koerierdienst. Tenzij anders overeengekomen of meegedeeld worden de goederen aan de woonplaats van de klant afgeleverd binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de betaling. Dit geldt voor de goederen die bij Webwinkel Juwelier Zwitserland op voorraad zijn op het moment van de bestelling. Indien de goederen niet op voorraad zijn, wordt de klant een vermoedelijke leveringsdatum meegedeeld.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van het geleverde pakket, een artikel, of eender welke andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk worden gemeld aan Webwinkel Juwelier Zwitserland met foto’s van het onaangeroerde, ongeopende pakket.
Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de klant van het moment dat de klant of een door hem geautoriseerde derde partij, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Heeft de klant een vervoerder gekozen, anders dan door Webwinkel Juwelier Zwitserland voorzien, en deze opdracht gegeven het pakket te vervoeren, dan gaat het risico reeds over op de klant bij levering aan deze vervoerder.
Webwinkel Juwelier Zwitserland kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en tevens feiten en factoren onderzoeken die van belang zijn om verantwoord een overeenkomst op afstand aan te gaan. Indien Webwinkel Juwelier Zwitserland op basis van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te koppelen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de gegronde reden aan de klant meegedeeld.

ART. 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde artikelen blijven tot het moment van algehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de Webwinkel Juwelier Zwitserland.
De klant verbindt er zich toe  zo nodig derde partijen op het eigendomsrecht van Webwinkel Juwelier Zwitserland te wijzen, bv. aan eenieder die op nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen te leggen.

ART. 7 HERROEPINGSRECHT
De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Webwinkel Juwelier Zwitserland.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 ( veertien ) kalenderdagen na ontvangst van het artikel, maar liefst zo snel mogelijk, zonder opgave van reden, de overeenkomst te herroepen, onder bepaalde voorwaarden hieronder beschreven en zonder betaling van een boete.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 ( veertien ) kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen dient de verzegelde label onbeschadigd en in zijn originele toestand, met het originele bevestigingskabeltje, aan het artikel verbonden blijven.

De klant dient Webwinkel Juwelier Zwitserland via een ondubbelzinnige verklaring, schriftelijk, per post of per email, op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet de klant zijn beslissing betreffend zijn/haar herroepingsrecht, meedelen vóór dat de herroepingstermijn verstreken is.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 ( veertien ) kalenderdagen na de dag waarop hij/zij zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Webwinkel Juwelier Zwitserland heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Juwelier Zwitserland, uitbatingszetel: Molenstraat 3 te 9300 AALST. Het risico en de bewijslast  voor de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

De directe kosten voor het terugzenden komt voor rekening van de klant.

Bij het fysiek terugbrengen naar de uitbatingszetel te Aalst, zal ter plaatse en indien mogelijk onmiddellijk, een kwaliteitscontrole plaatsvinden, waarna kan geruild worden. Indien de kwaliteitscontrole om diverse redenen ( bv. gangcontrole) niet onmiddellijk kan plaatsvinden, ontvangt de klant een afgiftebewijs.
De klant dient het artikel terug te zenden met alle geleverde toebehoren ( o.a. originele verpakking, doos, doosomhulsel, echtheidscertificaat, waarborgbewijs ) conform de door Webwinkel Juwelier Zwitserland verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien het teruggestuurde artikel ontdaan is van zijn label of indien het label niet met de originele kabel of met beschadigde kabel bevestigd is of het betreffend artikel is op de één of andere manier in waarde verminderd door krassen, vlekken of andere beschadigingen, of er ontbreken toebehoren of de originele verpakking is verwijderd of beschadigd, dan behoudt Webwinkel Juwelier Zwitserland zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de artikels die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht vervalt tevens:

  1. wanneer het gaat om artikels die ontworpen of vervaardigd werden volgens specifieke eisen van de klant en die daardoor dus afwijken van een standaardproduct
  2. bij dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Webwinkel Juwelier Zwitserland de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd
  3. bij levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Webwinkel Juwelier Zwitserland geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Indien de klant de overeenkomst herroept zal Juwelier Zwitserland, nadat het artikel in goede toestand werd teruggestuurd, alle ontvangen betalingen met betrekking tot het teruggezonden artikel aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 dagen nadat Juwelier Zwitserland op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

Eventueel extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant om voor een andere leveringswijze dan door Webwinkel Juwelier Zwitserland voorgesteld, worden niet terugbetaald.

Webwinkel Juwelier Zwitserland betaalt de klant terug door middel van overschrijving op rekening tenzij anders onderling overeengekomen.

ART. 8 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT TIJDENS DE BEDENKTIJD
De klant zal uiterste voorzichtigheid aan de dag leggen met de verpakking van het artikel en dit slechts uitpakken met preservatie van de verpakking, voor zover het nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen. De klant dient het artikel zelf te hanteren alsof het zich in de fysieke winkel bevindt.

Zoals beschreven in ART. 7, kan er geen beroep gedaan worden op het herroepingsrecht eens het label met verzegelingskabeltje verwijderd, doorgeknipt dan wel beschadigd is. Op het ogenblik dat dit label verwijderd of het verzegelingskabeltje beschadigd is, is de aankoop definitief.
Dit geldt evenzeer wanneer of het artikel zelf of de originele verpakking in die mate is beschadigd door de klant dat dit niet meer voor normale verkoop in aanmerking komt.

ART. 9 VERPLICHTINGEN VAN WEBWINKEL JUWELIER ZWITSERLAND BIJ HERROEPING
Webwinkel Juwelier Zwitserland zal na ontvangst van de herroepingsbeslissing van de klant, deze onmiddellijk een ontvangstbevestiging sturen.

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van het herroepingsrecht, zal Webwinkel Juwelier Zwitserland de terugbetaling verzorgen van de door de klant betaalde prijs en dit binnen de 14 dagen na ontvangst van de beslissing van de klant. De terugbetaling gebeurt per overschrijving en is kosteloos voor de klant, tenzij anders onderling overeengekomen met de klant.

ART.10 GARANTIE
De wettelijke garantie, krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen,  geeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door en levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie  laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten  wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen  te bewaren.
Voor artikelen die online zijn aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Webwinkel Juwelier Zwitserland (pieterjan@juwelier-zwitserland.com) , waarna de klant het betreffend artikel op zijn kosten dient terug te bezorgen aan Juwelier Zwitserland, Molenstraat 3 te 9300 AALST.
Bij vaststelling van een gebrek of non-conformiteit dient de klant zo snel mogelijk Webwinkel Juwelier Zwitserland te verwittigen. In ieder geval dient elke gebrek binnen een termijn van twee maanden na vaststelling  ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke)  garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongevallen, verwaarlozing, oneigenlijk gebruik (gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd ), het niet naleven van de gebruiksinstructies en handleiding , aanpassingen van het artikel, hardhandig gebruik , slecht onderhoud.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van  aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken  te vertonen, behoudens tegenbewijs door de klant.
Bij schade door water of vocht zal geval per geval worden bekeken en onderzocht of de schade te wijten is aan een verkeerd gebruik door de klant – hetgeen door specialisten kan worden vastgesteld – dan wel aan een gebrek inherent aan het artikel in kwestie. Wanneer de water –of vochtschade is veroorzaakt  door een verkeerd gebruik door de klant , kan de wettelijke garantie niet worden ingeroepen.
Juwelen worden beschouwd als slijtageartikelen. Bij krassen, kleurveranderingen of andere fysieke veranderingen zal geval per geval nagegaan worden  of dit te wijten is aan een gebrek inherent aan het artikel in kwestie, aan normale slijtage  of aan een verkeerd of onzorgvuldig gebruik door de klant. In geval van normale slijtage of van verkeerd of onzorgvuldig gebruik van het hologe of juweel, kan de wettelijke garantie niet worden ingeroepen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
Wat horloges betreft, geldt de wettelijke  garantie van twee jaar alleen voor  het gangwerk , niet voor de band of het glas, dewelke ook als slijtageartikelen beschouwd worden.
Ook deze garantie is niet van toepassing op defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongevallen, verwaarlozing, vallen of stoten, oneigenlijk gebruik, het niet naleven van de gebruiksinstructies, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
De buitenkant van een horloge wordt beschouwd als slijtageartikel. Bij krassen, kleurveranderingen of andere beschadigingen zal geval per geval nagegaan worden of dit te wijten is aan een gebrek inherent aan het artikel in kwestie, aan normale slijtage of onzorgvuldig gebruik door de consument. In geval van normale slijtage of onzorgvuldig gebruik van het horloge, kan de wettelijke garantie niet worden ingeroepen.

ART.11 KLANTENDIENST
De klantendienst van Webwinkel Juwelier Zwitserland is bereikbaar op het telefoonnummer           +32 (0)53 77 02 61, via mail :  info@juwelier-zwitserland.com   en/of 
pieterjan@juwelier-zwitserland.com of per post  : Molenstraat 3 te B-9300 AALST. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  Webwinkel Juwelier Zwitserland verbindt er zich toe om eventuele klachten zo snel mogelijk te behandelen.


ART.12 SANCTIES BIJ NIET-BETALING
Onverminderd  de uitoefening van andere rechten waarover Webwinkel Juwelier Zwitserland beschikt, is de klant , in geval van niet-betaling of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie, van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Deze schadevergoeding zal geval per geval worden bepaald en zal everedig zijn aan de geleden schade.
Onverminderd het voorgaande behoudt Webwinkel Juwelier Zwitserland  zich het recht voor om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ART.13 PRIVAATGEGEVENS
Webwinkel Juwelier Zwitserland, verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens, erkent de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven, te respecteren  bij het verwerken van de persoonlijke gegevens.
De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt  voor volgende doeleinden : de uitvoering van de gesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het communiceren betreffend de bestelling , het versturen van nieuwsbrieven en voor reclame-en marketingdoeleinden.
De klant beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Mits  bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke , gedateerde en ondertekende aanvraag aan Webwinkel Juwelier Zwitserland, gratis het schriftelijk uittreksel bekomen van de persoonsgegevens.  Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist , onvolledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van de gegevens voor Direct marketing, kan de klant zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van de gegevens tot dit doeleinde. Hiertoe dient de vraag worden gericht aan Webwinkel Juwelier Zwitserland.
Er kunnen gegevens verzameld worden van niet-persoonlijke aard zoals browser type of-IP-adres, besturingssysteem dat de klant gebruikt of de domeinnaam van de site lang waar de klant naar de webwinkel is gesurfed.
Webwinkel Juwelier Zwitserland behandelt al die gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die informatie niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
Webwinkel Juwelier Zwitserland kan anonieme bezoekersstatistieken bijhouden om te kijken welke pagina’s van de site het meest bezocht worden.
Bij vragen betreffend het privacy beleid, kan de klant steeds contact opnemen met Webwinkel Juwelier Zwitserland.

ART.14 GEBRUIK VAN COOKIES
Tijdens een bezoek aan de Webwinkel kunnen er cookies op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst. Deze dienen enkel om de machine te identificeren, niet de bezoeker. Het blokkeren van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde onderdelen van de webwinkel niet goed functioneren.
Door gebruik te maken van de Webwinkel Juwelier Zwitserland, geeft de klant zijn akkoord voor het gebruik van deze cookies.

ART. 15 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
15.1 Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Webwinkel Juwelier Zwitserland staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Webwinkel Juwelier Zwitserland is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Webwinkel Juwelier Zwitserland behoudt ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

15.2 Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Webwinkel Juwelier Zwitserland heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

15.3 Adviezen via de website
Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreekse adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Webwinkel Juwelier Zwitserland hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. De klant dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen betreffende het op uw situatie toegespitst advies.

15.4 Uitsluiting van aansprakelijkheid
Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolg het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Webwinkel Juwelier Zwitserland, dan wel tussen Webwinkel Juwelier Zwitserland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Webwinkel Juwelier Zwitserland en de klant, is Webwinkel Juwelier Zwitserland niet aansprakelijk tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Webwinkel Juwelier Zwitserland
15.5 Overmacht
In geval van overmacht is Webwinkel Juwelier Zwitserland niet gehouden haar verplichtingen tegen de klant na te komen. Webwinkel Juwelier Zwitserland is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt. Voorbeelden van overmacht zijn o.a. volledige of partiële stakingen die de goede werking van Webwinkel Juwelier Zwitserland of van één van haar distributeurs of onderaannemers ondermijnen evenals de onderbreking van transporten, van levering van energie, van grondstoffen, van onderdelen; oorlog, aanslagen, terroristische acties, ziekte, brand,…

ARTIKEL 16: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Webwinkel Juwelier Zwitserland om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 17: WIJZIGING VOORWAARDEN
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Juwelier Zwitserland. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Juwelier Zwitserland kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

ARTIKEL 18: BEWIJS
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Aalst en Dendermonde , in België,  bevoegd.

 ARTIKEL 20 - PREVENTIE NAMAAK
Webwinkel Juwelier Zwitserland biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt. 

Over ons

De meest trendy juwelen. De leukste fashion items. De must-haves die van elke outfit een modieuze statement maken. U vindt ze allemaal in de uitgebreide collectie van Juwelier Zwitserland.

Ons adres

JUWELIER ZWITSERLAND
Molenstraat 3, Aalst
MA - ZA: 9:30 - 18:00 
info@juwelier-zwitserland.com

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop